OBCHODNÍ PODMÍNKY


OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti All About Food s.r.o.,

IČO: 078 83 145, se sídlem Valentinská 1061/6, Staré Město, 110 00 Praha 1,

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309238

POJMY A DEFINICE

Aplikací“ se rozumí mobilní aplikace nazvaná Moje jídlo, kterou Společnost dává k dispozici ke stažení a užívání zdarma svým Zákazníkům.

Časem doručení“ se rozumí čas, který (i) je Zákazníkovi nabídnut v rámci zadání Objednávky a který Zákazník v Objednávce potvrdí, nebo (ii) pozdější čas zvolený Zákazníkem, který Zákazník v Objednávce potvrdí.

Garancí doručení“ se rozumí záruka, že Objednávka bude doručena v souladu s článkem 6 těchto VOP.

Kreditem“ se rozumí bonusové peníze Portálu, kterými je Zákazník oprávněn za splnění níže uvedených podmínek zaplatit za Objednávku.

Kupní smlouva“ je smlouva o koupi zboží, kterou Zákazník prostřednictvím Aplikace, Webových stránek nebo telefonicky uzavírá se Společností.  

Objednávkou“ se rozumí každá jednotlivá objednávka jídla nebo nápojů, provedená Zákazníkem prostřednictvím Portálu, telefonicky nebo osobně.

Obč.z.“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Portálem“ se rozumí Webová stránka a Aplikace.

Produkty“ se rozumí jídlo, nápoje a/nebo podobné zboží prodávané Společností prostřednictvím Portálu.

Smlouvou o dodání“ se rozumí smlouva o dodání zboží zakoupeného prostřednictvím Portálu, kterou Zákazník uzavírá se Společností.

Společností“ se rozumí All About Food s.r.o., IČO: 078 83 145 se sídlem Valentinská 1061/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309238.

Věrnostním programem“ se rozumí věrnostní program popsaný v článku 5 VOP.

VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro přístup a užívání Portálu.

Výdejnou“ se rozumí prostory, ve kterých může Zákazník vyzvednout Objednávku.

Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky spravované a provozované Společností www.mojejidlo.cz.

Zákaznickým účtem“ je uživatelský účet Zákazníka v Aplikaci nebo na Webových stránkách.

Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Webových stránek nebo Aplikace zakoupí u Společnosti jídlo a službu dovozu jídla.

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Společnost vyrábí a prodává Produkty a provozuje Portál, který umožňuje Zákazníkům objednat a zakoupit Produkty a objednat jejich dodání, čímž vyvíjí činnost směřující k uzavření Kupních smluv a Smluv o dodání mezi Zákazníkem a Společností. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že Společnost nepřeprodává Produkty třetích stran.

1.2.         Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníků užívajících Portál, zejména podmínky Kupních smluv, podmínky Smluv o dodání, podmínky pro zřízení a užívání Zákaznického účtu, Věrnostní program, jakož i další související práva a povinnosti. Tyto VOP se vztahují na veškeré právní vztahy mezi Společností a Zákazníky plynoucí z užívání Portálu nebo související s užíváním Portálu.

1.3.         Každý Zákazník je povinen se s VOP před užitím Portálu seznámit a řídit se jimi.

1.4.         Vstupem na Portál Zákazník potvrzuje, že se s VOP seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit.

1.5.         Společnost může tyto VOP jednostranně měnit či doplňovat. Zákazníci budou o případné změně VOP vždy přiměřeným způsobem informováni.

1.6.         Tyto VOP nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

2.          OBSAH PORTÁLU

2.1.         Portál obsahuje:

2.1.1.             aktuální nabídky, které jsou tvořeny zejména jednotlivými druhy jídel a nápojů, fotografiemi jídel, ceníkem, údajem o dostupnosti objednávek a času, ve kterém lze zboží objednat;

2.1.2.             přístup do Zákaznického účtu Zákazníka;

2.1.3.             údaje o zaručené době doručení Objednávky;

2.1.4.             ceny za doručení Objednávek; a

2.1.5.             kontaktní údaje a možnosti kontaktování Společnosti.

2.2.         Zákaznický účet obsahuje:

2.2.1.             profil Zákazníka, obsahující doručovací adresu (adresy), kontaktní údaje Zákazníka;

2.2.2.             Věrnostní program zobrazující počet Kreditů, která je Zákazník oprávněn použít pro zaplacení Objednávky a data vypršení platnosti jednotlivých Kreditů;

2.2.3.             Zákazníkem zadané používané platební metody;

2.2.4.             historii provedených Objednávek (Společnost očekává, že bude uchována historie posledních po sobě jdoucích 365 dnů); a

2.2.5.             stav aktuální Objednávky, zejména čas objednání, zaručený čas dodání, případná informace o zpoždění doručení, kontakt na kurýra a telefonní číslo pro uplatnění nedodržení Garance doručení.

2.3.         Veškerá prezentace Produktů, umístěná v Portálu, včetně návrhu servírování pokrmů, je informativního charakteru. Společnost si vyhrazuje právo neuzavřít ohledně určitého uvedeného Produktu Kupní smlouvu a/nebo Smlouvu o dodání.

3.          UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

3.1.         Přístup a používání Portálu, tj. Webových stánek i Aplikace, jsou pro Zákazníky bezplatné. Pro vyloučení pochybností však Společnost výslovně upozorňuje, že každý Zákazník nese vlastní náklady, které mu vzniknou v souvislosti s užíváním Portálu.

3.2.         Společnost bude nabídky umístěné na Portálu aktualizovat v pravidelných intervalech.

3.3.         Postup při uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o dodání prostřednictvím Portálu:

3.3.1.             Zákazník vloží do nákupního košíku vybrané zboží a jeho množství.

3.3.2.             Zákazník potvrdí adresu pro dodání zboží a kontaktní údaje, případně zvolí osobní odběr na Výdejně.

3.3.3.             Zákazníkovi se zobrazí konečná cena zboží, cena obalů a cena za dopravu.

3.3.4.             Po potvrzení úplnosti Objednávky bude Zákazníkovi nabídnut nejbližší možný čas doručení. Zákazník v Objednávce zvolí nabídnutý čas doručení nebo kterýkoliv pozdější přípustný čas. Nepřípustný čas je zejména čas mimo provozní dobu kuchyně Společnosti nebo čas, po který Společnost nepřipravuje daný druh pokrmu.

3.3.5.             Zákazník zvolí způsob platby a Objednávku zaplatí.

3.3.6.             Kupní smlouva a Smlouva o dodání jsou uzavřeny okamžikem potvrzení Objednávky Zákazníkem.

3.4.         Zákazník je dále oprávněn zadat Objednávky telefonicky nebo osobně na Výdejně. Článek 3.3. se na tyto Objednávky použije přiměřeně.

3.5.         Společnost není povinna začít realizovat Objednávku, dokud nebude Objednávka zaplacena.

3.6.         Objednávky, jejichž hodnota přesahuje 3 000 Kč, mohou být zaplaceny pouze předem a online.

3.7.         Společnost je oprávněna provoz Portálu omezit nebo ukončit a Společnost nenese odpovědnost za žádnou újmu způsobenou omezením nebo ukončením činnosti Portálu. Nevyčerpané Kredity v případě ukončení provozu Portálu, nebo Kredity, kterým vypršela doba použití v době přerušení provozu nebudou Zákazníkovi nijak kompenzována.

3.8.         Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi užíváním Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu (zejména počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat apod.).

3.9.         Společnost je oprávněna kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka na Portál.

3.10.     Společnost je oprávněna provoz Portálu omezit nebo ukončit a Společnost nenese odpovědnost za žádnou újmu způsobenou omezením nebo ukončením činnosti Portál. Nevyčerpané Kredity v případě ukončení provozu Portál nebudou Zákazníkovi nijak kompenzovány.

4.          ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1.         Každý Zákazník je po registraci oprávněn získat Zákaznický účet.

4.2.         Při registraci Zákaznického účtu Zákazník uvádí jméno, příjmení, doručovací adresu a kontaktní údaje (zejména trvalé bydliště, e-mail a telefon).

4.3.         Při registraci Zákaznického účtu použije Zákazník jako své přihlašovací jméno svoji e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Může být umožněna také registrace prostřednictvím sociálních sítí (Google, Facebook).

4.4.         Při registraci bude ověřena identita Zákazníka prostřednictvím šestimístného kódu zaslaného na e-mail nebo prostřednictvím SMS.

4.5.         Dle volby Zákazníka je možné do Zákaznického účtu uložit platební metody pro platby Objednávek.

4.6.         Společnost je oprávněna kdykoliv pozastavit použití nebo zrušit Zákaznický účet. Nevyčerpané Kredity nebudou Zákazníkovi v případě zrušení Zákaznického účtu nijak kompenzovány.

4.7.         Zákazník může zaregistrovat i více Zákaznických účtů, jedno telefonní číslo a jeden e-mail však může být spojený pouze s jedním Zákaznickým účtem.

5.          VĚRNOSTNÍ PROGRAM

5.1.         Společnost udělí každému Zákazníkovi, který si zřídil Zákaznický účet, věrnostní body nazvané Kredity. Jeden (1) Kredit odpovídá v přepočtu na české koruny 1 Kč.

5.2.         Za každou zaplacenou Objednávku obdrží Zákazník počet Kreditů, jejichž hodnota odpovídá hodnotě 10 % (slovy: deseti procent) hodnoty části Objednávky, která je tvořena zbožím (tj. jídly a nápoji), zaplacené penězi.

5.3.         Pro zaplacení každé Objednávky je Zákazník oprávněn použít počet Kreditů, jejichž hodnota odpovídá hodnotě 10 % (slovy: deseti procent) hodnoty části Objednávky, která je tvořena zbožím (tj. jídly a nápoji), zaplacené penězi.

5.4.         Doba použití Kreditů je čtrnáct (14) dnů. Po dobu použití Kreditů je Zákazník oprávněn zaplatit novou 0bjednávku zcela nebo částečně Kredity.

5.5.         Kredity je možné použít pro zaplacení pouze pokrmů a nápojů. Kredity není možné použít pro zaplacení balného, dopravy nebo jiných případných služeb.

5.6.         Níže jsou uvedeny příklady pro přidělování množství Kreditů:

5.6.1.             Cenu Objednávky tvoří zboží (tj. jídlo a nápoje) o hodnotě 1 500 Kč a náklady na dopravu ve výši 100 Kč, celkem tedy 1 600 Kč.  Zákazník platí cenu Objednávky ve výši 1 600 Kč prostřednictvím platební brány. Zákazník se Zákaznickým účtem obdrží 150 Kreditů.

5.6.2.             Cenu Objednávky tvoří zboží (tj. jídlo a nápoje) o hodnotě 1 500 Kč a náklady na dopravu ve výši 100 Kč, celkem tedy 1 600 Kč.  Zákazník platí cenu Objednávky částečně Kredity (ve výši 150 Kreditů/Kč) a částečně penězi (ve výši 1 450 Kč). Zákazník se Zákaznickým účtem obdrží 135 Kreditů.

5.7.         Níže je uveden příklad pro použití Kreditů:

5.7.1.             Zákazník má 100 platných Kreditů. Cenu Objednávky tvoří zboží (tj. jídlo a nápoje) o hodnotě 900 Kč a náklady na dopravu ve výši 100 Kč, celkem tedy 1 000 Kč.  Zákazník je oprávněn zaplatit část Objednávky ve výši 90 Kč Kredity, zbylou část ceny Objednávky je nutné zaplatit penězi.

5.8.         Kredity budou připsány Zákazníkovi do Zákaznického účtu do šesti (6) hodin od provedení platby Objednávky.

6.          DORUČENÍ

6.1.         Zákazník je povinen očekávat příjezd doručující osoby (kurýra) a kontaktování kurýrem až do doručení Objednávky. Jakékoli zpoždění doručení Objednávky způsobené Zákazníkem (např. z důvodu, že Zákazník uvedl špatnou adresu, Zákazník neodpověděl na telefonát atd.) nebude Společností kompenzováno.

6.2.         Společnost zaručuje následující postup při doručení:

6.2.1.             Po příjezdu na adresu uvedenou v Objednávce kurýr bude kurýr telefonicky kontaktovat Zákazníka na telefonu uvedeném v Objednávce.

6.2.2.             Pokud Zákazník nereaguje na telefonát, bude Zákazníkovi zaslána automatická e-mailová zpráva s informací, že kurýr bude na místě čekat pět (5) minut.

6.2.3.             Pokud nebude Objednávka vyzvednuta do 5 minut od příjezdu kurýra, kurýr odjíždí doručovat další objednávky.

6.2.4.             Pokud se Zákazník s kurýrem telefonicky spojí do doby, než kurýr dorazí do depa, bude mu kurýrem nabídnuta nový nejbližší možný čas doručení.

6.2.5.             Objednávky, které budou kurýrem doručeny zpět do depa budou považovány za Zákazníkem nepřevzaté.

6.3.         Kurýr je oprávněn požadovat při doručení Objednávky doklad o tom, že je Zákazník starší 18 let. Pokud takový doklad nebude předložen, část Objednávky sestávající z alkoholických nápojů nebude Zákazníkovi předána a cena Objednávky bude odečtena (a pokud byla zaplacena, bude Zákazníkovi vrácena zpět ve formě Kreditů.

7.          GARANCE ČASU DORUČENÍ

7.1.         Společnost Zákazníkovi zaručuje, že Objednávka bude doručena na adresu určenou Zákazníkem v Objednávce v Čase doručení, který Zákazník v Objednávce odsouhlasil, včas, nejvýše se zpožděním deseti (10) minut.

7.2.         Bude-li Objednávka doručena déle než deset (10) minut po Času doručení, má Zákazník za níže stanovených podmínek nárok na následující kompenzaci:

Hodnota zboží v Objednávce*

Výše kompenzace

151 Kč až 300 Kč

25 Kreditů

301 Kč až 500 Kč

45 Kreditů

501 Kč až 1 000 Kč

100 Kreditů

1 001 Kč až 2 000 Kč

175 Kreditů

nad 2 001 Kč

500 Kreditů

* Do hodnoty zboží v Objednávce jsou pro účely výše kompenzace započítány pouze pokrmy a nápoje, bez balného, ceny za doručení a jakýchkoliv dalších případných služeb.

7.3.         Zákazník je oprávněn kompenzaci uplatnit pouze telefonicky na telefonním čísle uvedeném na Portálu.

7.4.         Po připsání kompenzace na Zákaznický účet není Zákazník oprávněn požadovat jakoukoliv další kompenzaci nároků souvisejících se zpožděnou Objednávkou.

8.          CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1.         Finální cena Objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny.

8.2.         Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

8.3.         Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, ve kterém je uvedena cena jednotlivých pokrmů a nápojů, cena balného a cena za dopravu a DPH je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu vystaveném Společností.

8.4.         Objednávku a jakékoliv další náklady je možné hradit následujícími způsoby:

8.4.1.             bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány poskytované společností ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24 505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, která je součástí Portálu;

8.4.2.             hotově při převzetí;

8.4.3.             stravenkami (maximálně však 5 ks na jednu objednávku);

8.4.4.             jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu, např. prostřednictvím kuponů, voucherů atd. vydaných Společností.

8.5.         Pokud Zákazník zvolil jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků, které mu budou sděleny v platební bráně.  Zákazník je oprávněn a povinen se před použitím platební brány seznámit s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími její užívání. Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za případnou újmu způsobenou Zákazníkovi v důsledku platby Objednávky prostřednictvím Platební brány, neboť data poskytnutá prostřednictvím provádění platby jsou data poskytnutá subjektu provozujícímu platební bránu.

8.6.         Pokud Zákazník zvolil jako způsob placení platbu hotově při převzetí, bude Objednávka zaplacena při doručení nebo vyzvednutí Objednávky. Cena Objednávky bude považována za zaplacenou předáním příslušné částky kurýrovi nebo Společnosti (resp. jejímu zaměstnanci) oproti převzetí Objednávky.

8.7.         Pokud Zákazník zvolil jako způsob placení platbu stravenkami, bude Objednávka zaplacena při doručení nebo vyzvednutí Objednávky.  Cena Objednávky bude považována za zaplacenou předáním příslušné částky Společnosti. Pokud Zákazník zvolil možnost platby stravenkami, zavazuje se objednat pouze takové Produkty, které nebudou alkoholickými nápoji. Pokud Zákazník při placení zvolí možnost poskytnout zpropitné, Společnost tyto částky, ať už poskytnuté v hotovosti nebo online, poskytne kurýrovi.

8.8.         Zákazník je oprávněn za podmínek stanovených těmito VOP zaplatit část Objednávky Kredity.  

8.9.         Zákazník není oprávněn využít ani uplatnit žádné slevové kupóny, e-kupóny, dárkové poukázky ani jakékoliv další poukázky, které nebyly vydány Společností.

8.10.     Zákazník bere na vědomí, že v případě zjevné technické chyby, která se může v Portálu vyskytnout, zejména v podobě zjevně nesprávné ceny Produktu, nebo v případě nesprávně aktualizované nabídky, není Společnost povinna Zákazníkovi dodat nesprávně uvedené nebo popsaný Produkt nebo Produkt za chybně uvedenou cenu. V takovém případě není Kupní smlouva a/nebo Smlouva o dodání uzavřena a Společnost bude Zákazníka o chybě informovat bez zbytečného odkladu a bude-li to možné, zároveň nabídne Zákazníkovi možné alternativní řešení.

8.11.   mallpay – Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami mallpay. Více o zpracování osobních údajů . https://mallpay.cz/vseobecne-obchodni-podminkyhttps://mallpay.cz/informacni-memorandum

9.          DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

9.1.         Zákazník zaplacením každé Objednávky prohlašuje, že:

9.1.1.             je způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

9.1.2.             veškeré údaje, které Zákazník při registraci Zákaznického účtu nebo při vyplnění Objednávky Společnosti poskytl, jsou aktuální, pravdivé, úplné, přesné a správné; a

9.1.3.             Zákazník se po vstupu na Portál seznámil s těmito VOP, rozumí jim a souhlasí s nimi.

9.2.         Zákazník je povinen při užívání Portálu dodržovat tyto VOP a právní předpisy ČR.

9.3.         Zákazník není oprávněn:

9.3.1.             užívat Portál nebo jakoukoliv jejich část jinak než k účelu, ke kterému jej Společnost provozuje, zejména pro vlastní potřeby; Zákazník odpovídá Společnosti za veškerou újmu tím způsobenou;

9.3.2.             zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, jeho chod nebo data;

9.3.3.             používat jakékoliv mechanismy, programové vybavení aj., které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu.

9.4.         Pokud je Zákazníkovi méně než 18 let, není oprávněn objednávat produkty, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové produkty jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

9.5.         Nebude-li možno spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18-ti let, a Zákazník vloží do košíku produkty, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové produkty jsou označeny symbolem „18+“, Objednávka nebude moci být dokončena a Kupní smlouva nebude uzavřena.

9.6.         Zákazník bere na vědomí, že kupní cena a cena za doručení za Objednávku, která je považována na Zákazníkem nepřevzatou, nebude Zákazníkovi nijak kompenzována

9.7.         Zákazník bere na vědomí, že pro účely zřízení Zákaznického účtu, Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dodání může být Společností kontaktován prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím telefonního čísla, které Společnosti poskytl, a to v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů zveřejněných a volně dostupných na Portálu.

9.8.         Zákazník dále bere na vědomí, že v důsledku aktualizací nebo rekonstrukcí Portálu mohou být data uložená v Zákaznickém účtu vymazána. Společnost nebude za žádných okolností odpovědná za jakékoli vymazání informací uložených na Zákaznickém účtu, včetně vymazání Jídel.

10.       PROHLÁŠENÍ O ALERGENECH

10.1.     Veškeré pokrmy a nápoje nabízená Zákazníkům prostřednictvím Portálu mohou obsahovat alergeny.

10.2.     Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních pokrmech a nápojích jsou Zákazníci kontaktovat Společnost na kontaktech uvedených na Portálu. 

11.       AUTORSKÁ PRÁVA

11.1.     Výlučným vlastníkem Portálu je Společnost.

11.2.     Portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

11.3.     Zákazníci ani jiné osoby nejsou oprávněny obsah Portálu uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání Společnost předem udělila souhlas.

12.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1.     V souladu s ustanovením § 1829 OZ má Zákazník právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a/nebo služeb, a to i od jednotlivé části Objednávky.

12.2.     Pokud Zákazník od Kupní smlouvy odstoupí podle předchozího článku, je oprávněn předat obsah Objednávky nebo její část kurýrovi, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Kupní Smlouvy Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu podpora@mojejidlo.cz a zaslat část Objednávky, ohledně které odstoupil, na své náklady na adresu restaurace Paprsková 1386/7, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00.

12.3.     Vzorový formulář je k dispozici v PDF a DOCX na Webových stránkách.

12.4.     Pro vyloučení veškerých pochybností společnost uvádí, že nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb podléhající rychlé zkáze (např. hotová jídla, ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u zboží a/nebo služeb, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

12.5.     V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží a/nebo služeb nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží a/nebo služeb na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník uhradil cenu Objednávky, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

13.       PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1.     Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Obč.z.  a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

13.2.     Zákazník má právo uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s Objednávkou:

13.2.1.         ve vztahu ke Kupní smlouvě u Společnosti; a

13.2.2.         ve vztahu ke Smlouvě o dodání u Společnosti.

14.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.     Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na místo, odkud byl přístup a užití Portálu realizován.

14.2.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz 

14.3.     Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními, jejichž smysl se co nejvíce přibližuje neplatnému ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

14.4.     tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19 červenec 2021.